Love
FOR GL. SVEBØLLE FORSAMLINGSHUS
Vedtaget på generalforsamling d. 19-3-2024
1.Navn og hjemsted
Gl. Svebølle forsamlingshus
Foreningen er hjemmehørende i Kalundborg kommune
2. Formål
Foreningens formål er at virke for beboernes fælles interesser samt, at bevare og videreudvikle
landsbyegnen, dens miljø og kulturelle egenart. Ligeledes skal foreningen drive selve forsamlingshuset,
bygget på matr. Nr. 7b, Gl Svebølle by. Forsamlingshuset skal drives så der foregår kulturelle aktiviteter, fx
møder, foredrag, underholdning og undervisning. Ligeledes vil der være selskabelige sammenkomster.
Forsamlingshuset kan mod betaling lejes ud til personer over 18 år og foreninger, ved godkendelse af
formanden.
3. Forbund
Foreningen er medlem af Vestsjællands Forsamlingshusforening samt Forsamlingshusenes Fællesråd i
Kalundborg Kommune
4. Medlemmer
Enhver har mulighed for, at tilslutte sig foreningen ved at købe et medlemsbevis til 200 kr. Man kan til en
hver tid udmelde sig fra foreningen, men det er ikke muligt at få tilbagebetalt sit medlemsbeløb
De tidligere udstedte andelsbeviser, er ved godkendelse af vedtægtsændringerne i 2015 være gyldige
medlemsbevis
Medlemsbeviser udstedes ved henvendelse til formanden.
5. Regnskab
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret
Foreningens kasserer fører specificeret regnskab.
Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning.
Foreningens revisorer kan dog til enhver tid kræve at få regnskabsbilag og kassebeholdning forevist.
Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisorer.
6. Tegningsret og hæftelser.
Formanden og kasseren har tegningsret på foreningens vegne.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver til tilhørende formue. Der
påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse
Ingen udgift over 5000,- kan anvises på foreningens kasseregnskab uden at være attesteret af formanden.
7. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle foreningens anliggender.
Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt i første kvartal. Indkaldelse sker med mindst 14 dages
varsel på de sociale medier eller ved annoncering i dagspressen samt hjemmeside.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:
• Valg af dirigent
• Bestyrelsens beretning v/formanden
• Det reviderede regnskab v/kassereren
• Behandling af indkomne forslag
• Valg af medlemmer til bestyrelsen
• Bestyrelsesmedlemmer – 4 medlemmer alle ulige år
• 3 medlemmer alle lige år
• 1 suppleant -Suppleanten er på valg hvert år.
• 2 revisorer - 1 revisor er på valg hvert år.
• Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet, skal ved navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 8 dage før
generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 8 dages varsel, når et flertal i bestyrelsen beslutter det
eller hvis ønske herom fremsættes skriftligt af mindst 10 af foreningens medlemmer
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, dog kræver
vedtægtsændringer, at mindst 2/3 af de tilstedeværende på generalforsamlingen stemmer for. Stemmeret
har kun medlemmer over 18 år.
Personvalg sker ved skriftlig afstemning.
Der føres beslutningsreferat på generalforsamlingen, der underskrives af dirigenten.
8. Bestyrelsen
Den daglige ledelse af foreningen varetages af bestyrelsen, der består af 7 medlemmer. Bestyrelsen vælges
for 2 år af gangen, i ulige år afgår 4 + 1 suppleant, de lige år afgår 3+1 suppleant.
Bestyrelsen konstituerer sig i møde senest 14 dage efter generalforsamlingen ved valg af formand,
næstformand og kasserer
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for
foreningens drift.
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden efter behov eller når et bestyrelsesmedlem ønsker det.
Formanden er bemyndiget til at handle på foreningens vegne i sager, der ikke tåler udsættelse, men skal
orientere bestyrelsen ved først kommende møde.
Bestyrelsen er i øvrigt beslutningsdygtigt, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Kassereren behøver ikke være medlem af foreningen, men skal godkendes af bestyrelsen.
9. Kontingent
Foreningen beror på medlemmer, og et evt. kontingent vil blive fastsat på generalforsamlingen
10. Vedtægtsændringer
En generalforsamling kan behandle forslag om ændringer af vedtægterne, hvis indkaldelse sker med mindst
14 dags varsel, med redegørelse for forslag, ændringer af nærværende vedtægter kræver at 2/3 dele af de
fremmødte medlemmer stemmer for.
11. Foreningens opløsning
Opløsning af foreningen kan kun ske, når det vedtages af 2/3 af de forsamlede stemmeberettigede
medlemmer ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 14 dages
mellemrum.
Anvendelse af midler i tilfælde af foreningens opløsning, ved en opløsning, som ikke afsluttes med en
fusionering med et andet forsamlingshus, en idrætshal eller lignende almennyttigt lokalt samlingssted,
stilles evt. overskydende midler til rådighed for foreninger i lokalområdet med formål til gavn for især børn
og ældre.
Den opløsende generalforsamling beslutter hvem, der skal forestå den økonomiske afvikling og fordeling af
midlerne som bestemt.
Der kan ikke ske udlodning til forsamlingshusets andelshavere eller til goder for disse.